Your browser doesn't support CSS.
Heeft uw browser moeite met deze site? Probeer de toegankelijke versie van de website.

Subsidiekeuzes.nl 2014

 
 
 

Bedankt!

Van 11 november 2014 tot 1 februari 2015 konden inwoners van de gemeente Boxtel via deze website aangeven wat zij vonden van mogelijke subsidiekeuzes. Bent u benieuwd naar de resultaten? Lees dan onze nieuwsbrief.

Graag bedanken wij onze inwoners voor alle inzet voor een toekomstbestendig subsidiebeleid in onze gemeente!

Met vriendelijke groet,

Het college van B&W


Lees meer ..

Meer informatie over de gemeentelijke financiën vindt u op de :

Digitale begroting 2015

Subsidies

 
€ 120.000 Toerisme en recreatie
 
€ 210.000 Openbare ruimte en wijken
 
€ 235.000 Economische zaken
 
€ 810.000 Onderwijs
 
€ 510.000 Sport
 
€ 2.000.000 Welzijn
 
€ 675.000 Zorg, jeugd en werk
 
€ 250.000 Duurzaamheid en ruimtelijk beleid
 
€ 65.000 Volkshuisvesting en monumentenzorg

Toerisme en recreatie

We willen toerisme en recreatie verder professionaliseren en uitbouwen tot een nieuwe economische drager. Voor wat betreft het buitengebied blijft de beleving van natuur en landschap de kern. We stimuleren initiatieven van ondernemers op toeristisch en recreatief vlak van harte en denken graag mee.

Meer informatie

Openbare ruimte en wijken

De gemeente onderhoudt en beheert de openbare ruimte. Denk aan onze wegen, pleinen en plantsoenen. Bewoners en zeker ook bezoekers willen genieten van een aantrekkelijke, groene en vooral ook veilige woonomgeving in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Initiatieven uit de samenleving (burgerparticipatie) worden steeds belangrijker en de gemeente werkt dan ook graag samen met vertegenwoordigers van buurten en wijken om gezamenlijk krachten te bundelen.

Meer informatie

Economische zaken

We zoeken naar mogelijkheden om de lokale economie te versterken en willen aanhaken bij de economische ontwikkelingen in de regio.

Meer informatie

Onderwijs

We werken samen met partners en binnen samenwerkingsverband de Meierij (8 gemeenten vertegenwoordigd) aan de thema's: jeugdhulp, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, onderwijsachterstandenbeleid en aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt. Integraal werken en samenwerking versterken binnen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs in het belang van de ontwikkeling van het kind. De verdergaande integratie van jeugd- en onderwijsbeleid betekent doorgroei van Brede Scholen tot educatieve centra, verdere uitbouw van de zorgstructuur in – en om de school. Hierbij staan ontmoeting, integratie en ouderbetrokkenheid centraal bij de toenemende maatschappelijke rol van de school in de wijk.

Meer informatie

Sport

Sport staat bij ons voor vele positieve ontwikkelingen waar we samen met vrijwilligers graag een stimulerende rol in spelen. Sport draagt voor ons bij aan gezondheid en preventie, veiligheid, overdracht van waarden en normen, integratie, werkgelegenheid en maatschappelijke binding.

We willen er voor zorgen dat onze sportvoorzieningen van een voldoende en kwalitatief goed niveau zijn.

Meer informatie

Welzijn

Jong én oud laten genieten van onze kunst- en cultuur, dat is het uitgangspunt. Samenwerking staat daarbij steeds centraal. Elkaar opzoeken om onze cultuur te versterken. We ondersteunen evenementen, sociaal cultureel werk en de openbare bibliotheek. We zien onze speelvoorzieningen als recreatieve ontmoetingsplaatsen. Onze kunstvoorwerpen stellen we zeker voor de toekomst. Iedereen die dat wil moet de mogelijkheid krijgen om kunst en cultuur te ontdekken en vooral ook te beoefenen!

Meer informatie

Zorg, jeugd en werk

Net als andere Nederlandse gemeenten bereiden we ons voor op extra verantwoordelijkheden rond Jeugdzorg, Passend onderwijs, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) / Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze extra verantwoordelijkheden nemen we over van de Rijksoverheid. Dit noemen we de decentralisaties. Een leefbare gemeente voor al onze inwoners staat centraal. We willen dat iedereen meedoet in de samenleving, niemand staat aan de kant!  Boxtelaren doen dit, al dan niet in georganiseerd verband, in principe vanuit eigen kracht. Lukt dit tijdelijk niet? Dan zoeken we samen met partners, vrijwilligers naar ondersteuning.

Meer informatie

Duurzaamheid en ruimtelijk beleid

Milieu en duurzaamheid

Duurzaam zijn wij in Boxtel niet zelf, maar samen. Met elkaar maken we onze gemeente energieneutraal. We ondersteunen lokale initiatieven, stimuleren energiebesparing en -productie, faciliteren duurzame bedrijvigheid en gaan graag de dialoog aan over duurzaam ondernemen. Samen met inwoners werken we aan het verminderen van (zwerf)afval.

Meer informatie

Ruimtelijk beleid

We werken voortdurend aan de verbinding en verbetering van ons buitengebied en centrum. Bij de inrichting van de openbare ruimte en invulling daarvan zoeken we partners zoals vrijwilligers en ondernemers op. Beleving van ons landschap in combinatie met activiteiten die onze economie ondersteunen is een van de doelen binnen dit programma.

Meer informatie

Volkshuisvesting en monumentenzorg

Boxtel wil haar inwoners op een verantwoorde manier huisvesten. Hiervoor zijn diverse beleidskaders opgesteld zoals prestatieafspraken tussen de woonstichtingen en de gemeente, Woonvisie, de Bouwverordening etc.

Meer informatie

Powered by ProDemos